OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020 a platí pro poskytování služeb panem Vladimírem Smékalem, IČO 08931119 , se sídlem Na Návsi 111/25, Přerov XII - Žeravice, 75002 , e-mail: info@monolog-show.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb uzavřenou mezi panem Vladimírem Smékalem IČO 08931119 , se sídlem Na Návsi 111/25, Přerov XII - Žeravice, 75002 jako poskytovatelem služby (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako odběratelem služby (dále jen „objednatel“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné si sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.4. Veškeré smluvní vztahy mezi Společností a Klientem se řídí právním řádem České republiky.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Prezentace služby v rozhraní webové stránky a na sociálních sítích je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Objednávku služeb lze učinit na oficiální stránce poskytovatele na Facebooku Monolog Show nebo elektronickou poštou na adrese info@monolog-show.cz.

2.3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je poskytovatelem zasláno elektronickou poštou na adresu objednatele uvedenou v objednávce. V potvrzení objednávky je uvedena charakteristika objednané služby, dohodnutá cena, výše cestovného, den konání, místo konání, obchodní podmínky, případně další informace související s poskytnutím služby.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Objednatel uhradí zálohu ve výši 50 % dohodnuté ceny za poskytnutí služby na bankovní účet poskytovatele č. 2111450214/2700:

a) do 7 dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena více jak 14 před dnem konání,
b) do 3 dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena 14 a méně dní před dnem konání.
Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet poskytovatele.

3.2. Společné s dohodnutou cenou za poskytnutí služby je objednatel povinen zaplatit poskytovateli cestovné, tedy náklady spojené s cestou ze sídla poskytovatele do místa konání a zpět ve výši 5 Kč za každý započatý kilometr. V případě, že cesta ze sídla poskytovatele do místa konání a zpět a zpět je menší než 20 kilometrů, náklady spojené s cestou objednatel neplatí.

3.3. Zbývajících 50 % dohodnuté ceny a náklady spojené s cestou zaplatí objednatel v hotovosti v místě konání bezprostředně před zahájením plnění ze strany poskytovatele.

4. ODSTUPNÉ

4.1. Objednatel má právo zrušit smlouvu o poskytování služeb zaplacením odstupného ve výši

a) 50% z dohodnuté ceny, pokud k zaplacení dojde 5 a méně dní před dnem konání,
b) 25% z dohodnuté ceny, pokud k zaplacení dojde 14 až 5 dní před dnem konání,
a to na bankovní účet poskytovatel č. 2111450214/2700. Za den zaplacení je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet poskytovatele.

4.2. Odstupné bude na základě oznámení objednatele zaslané elektronickou poštou na adresu poskytovatele započteno vůči uhrazené záloze.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Poskytovatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, pokud objednatel neuhradí zálohu ve stanovené lhůtě dle čl. 3.1. obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy zašle poskytovatel elektronickou poštou na adresu objednatele uvedenou v objednávce.

5.2. Objednatel má právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy 14 a více dní před dnem konání. Odstoupení od smlouvy zašle objednatel elektronickou poštou na adresu poskytovatele.

6. ZRUŠENÍ PŘEDSTAVENÍ

6.1. V případě, že z důvodu nepřízně počasí (např. intenzivní déšť, bouřka nebo velmi silný vítr) bude poskytnutí služby znemožněno nebo podstatně ztíženo, nebude služba poskytnuta. Poskytovatel v takovém případě nejpozději do 7 dnů vrátí objednateli uhrazenou zálohu, resp. dohodnutou cenu, a to na bankovní účet objednatele. Pokud informace o nepříznivém počasí vyjdou najevo v době, kdy je poskytovatel na cestě do místa konání nebo do místa konání již dorazil, bude vrácená částka snížena o cestovné dle čl. 3.2. obchodních podmínek.

6.2. Na písemnou žádost objednatele zaslanou elektronickou poštou na adresu poskytovatele může poskytovatel uhrazenou zálohu namísto vrácení objednateli dle čl. 6.1. převést na jinou objednávku objednatele.

6.3. Poskytovatel i objednatel se budou o možné i aktuální nepřízni počasí vzájemně informovat.

7. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Objednatel se zavazuje splnit povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

7.2. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým z jakéhokoliv důvodu stane, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

7.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020.

Zpět